Mamy dla Ciebie wiadomość - odsłuchaj ją proszę

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba uległa wypadkowi w gospodarstwie rolnym i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu,
zgłoś się teraz i uzyskaj należne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

wypadki w rolnictwie

225 000 zł

Utrata dłoni przy pracach polowych

odszkodowania za wypadki w rolnictwie

530 000 zł

Pochwycenie i urwanie ręki przez belarkę

wypadki rolnicze

600 000 zł

Śmierć spowodowana usterką maszyny rolniczej

wypadki w rolnictwie

750 000 zł

Nieszczęśliwy upadek z przyczepy

wypadki w rolnictwie

Wypadki rolnicze odszkodowania w 4 prostych krokach

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadek w rolnictwie
Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Jeżeli zostałeś poszkodowany na skutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym w przeciągu ostatnich 3 lat zadzwoń teraz!

Odszkodowania za wypadki rolnicze

 • Sprawdzimy, czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie z polisy OC rolnikagospodarstwa rolnego!
 • Jeżeli doszło do wypadku w gospodarstwie i straciłeś bliska Ci osobę lub doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu możesz dochodzić odszkodowania z KRUS-u oraz dodatkowo z OC rolnika.
 • Statystyki wskazują, że liczba wypadków przy pracy w rolnictwie maleje. Jednak nadal jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki.
 • Warto pamiętać, że rolnik odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ma obowiązek zapewnić współpracownikom odpowiednie warunki do pracy i w pełni sprawne maszyny.
 • W razie wypadku związanego z pracą na wsi, poszkodowany może otrzymać świadczenia z KRUS, a także ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC rolnika.
 • Ważne, by w takiej sytuacji wykazać związek przyczynowy między doznanym urazem, a faktem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy także wskazać zawinienie samego rolnika i udowodnić rozmiar powstałych szkód.
 • Odszkodowanie z polisy OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody (wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym), które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Wypadki rolnicze odszkodowania – pomoc prawna

 • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zmiany diety poszkodowanego, koszty opieki osób trzecich, transport do placówek medycznych, adaptacja mieszkania do potrzeb poszkodowanego)
 • zwrot utraconych zarobków, jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowania przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej
 • zwrot kosztów zmiany kwalifikacji, celem przygotowania do wykonywania innego niż wyuczony zawodu
 • renta na zwiększone potrzeby
 • renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 • W wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.
 • Zadośćuczynienie z tytuł wypadku w rolnictwie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 K.C.). Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Odszkodowania za wypadki w rolnicze – najczęstsze wypadki w rolnictwie

 • wypadki maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo)
 • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami
 • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta

Pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym:

 • wezwij policję, pogotowie lub straż pożarną
 • zabezpiecz miejsce wypadku
 • ustal świadków zdarzenia
 • skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Wszystkie te działania mają ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.

Jak się odwołać od decyzji KRUS?

 • Odwołanie od decyzji KRUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji do jednostki, która taką decyzję wydała – adresując ją jednocześnie do właściwego sądu. Terminu tego należy bezwzględnie dochować.
  Odwołanie powinno zawierać:

  1. oznaczenie właściwego sądu,
  2. imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  3. numer decyzji KRUS,
  4. zarzuty i wnioski,
  5. uzasadnienie odwołania z przytoczeniem dowodów,
  6. podpis wnioskodawcy,
  7. listę ewentualnych załączników,
  8. załączniki.

  Warto również zasięgnąć opinii prawnika specjalizującego się w sprawach KRUS, gdyż zdarzają się sytuacje, w których KRUS mógł zastosować niewłaściwy przepis w Państwa sprawie lub nieodpowiednio go zinterpretował. Czasami konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów. 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie? Zadzwoń teraz 722 080 080